Mångfald

 • I vårt mångkulturella samhälle måste vi börja ta tillvara våra olikheter. Målet är att alla mänskliga resurser ska ses som en tillgång och utanförskap ersättas med delaktighet och skapa framgång. Det är inte våra olikheter som splittrar oss. Det är vår oförmåga at känna igen, acceptera och respektera alla dessa skillnader. Mångfaldsarbete handlar inte bara om att öka antalet medarbetare med utländsk bakgrund och på andra sätt öka organisationens mångfald. För att skapa en icke-diskriminerande och inkluderande arbetsorganisation måste oftast chefernas och medarbetarnas attityder och beteenden förändras, liksom organisationsstrukturerna och processerna inom verksamheten.
  Miik ger en unik inblick i mångfalden som omger och berör oss alla, vare sig det handlar om individen eller ar­betsplatser där grupper ska samsas med varandra och dra nytta av olikheter.
 • Att inkludera mångfald som en komponent i organisationens verksamhetsstrategi
 • Att betrakta mångfald som en grundläggande värdering med samma prioritet som andra grundläggande värderingar
 • Att personligen vara delaktig i att förankra mångfalds – visionen
 • Att skapa en mångfaldig arbetsorganisation där människor med varierande bakgrund och tillhörighet möts skapas goda förutsättningar för förändrade attityder
 • Genom möten och dialog minskar risken för främlingsfientlighet och diskriminering.
 • Att leva som man lär.
 • Ett aktivt mångfaldsarbete där man främjar och tillvaratar mångfalden såväl inom som utanför organisationen skapar goda förutsättningar för att lyckas eliminera diskriminering och främlingsfientlighet.
  Miik vänder sig till dig som arbetar med bemötandet av människor i största allmänhet. Det är viktigt att skapa ett positivt och öppet klimat, att inspirera och skapa förutsättningar utan fördomar och utanförskap. Öppnare miljö skapar kreativitet och öppnar nya och oanade dörrar.
 • Miik erbjuder adekvata verktyg för att kunna fortsätta och utveckla mångfaldsarbetet i organisationen/företag/skolan…

                            Kontakta oss och berätta vad just ni behöver så ordnar vi det.