Integration

Integration är en ömsesidig process som innebär jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor med olika etnisk bakgrund.

Integration handlar om att känna sig delaktig i samhället. Alla människor behöver en plats i samhällsgemenskapen. Integration förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor samt kunskap om varandras kultur, synsätt och samhälle. Integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett samhälle med god integration måste ses som en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet.

Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge upp sin kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Ett starkt samhällsbygge kännetecknas av allas rätt att vara olika snarare än kravet på att alla ska vara lika. Integration framträder när alla samhällsmedborgare oavsett social ställning, kön, ålder, etnisk bakgrund eller sexuell läggning uppfattar samhörighet, gemenskap och ansvar för det goda samhället i sin helhet. För att ett öppet, integrerat och fungerande samhälle skall kunna bli verklighet behövs gemensamma rättsnormer, gemensamma mötesplatser och det svenska språket som gemensamt kommunikationsverktyg, oavsett vilka andra språk vi behärskar.

Integrationsarbetet skall ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering, utbildning, god närmiljö och ett rikt kulturliv.

En viktig del av arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.