PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå efter
upplevelser av krig, tortyr, våldtäkt, rån, hot, misshandel, naturkatastrofer
och svåra olycksfall; dvs trauma som ligger utanför den normala mänskliga
erfarenhetsramen

Sverige är ett land som tar emot en stor andel flyktingar varje år, många av dessa är barn och unga. Dessa flyktingar kommer ofta från krigsdrabbade områden, eller är politiska flyktingar och har många gånger upplevt traumatiska händelser. För att kunna ge dessa människor den hjälp de är i behov av krävs kunskap och kännedom om deras kultur och problematik som hänger samman med de eventuella traumatiska händelser de upplevt.

Forskarna har påpekat att förekomsten av PTSD bland nyanlända invandrare är mycket hög. PTSD medför inte bara personligt lidande utan innebär också stora svårigheter vad gäller inlärning, koncentration och förmåga att ta till sig information, vilket innebär att många personer inte har möjlighet att utbilda sig eller komma in i samhället inte heller på arbetsmarknaden.