KUNSKAP

Vad är kunskap?

Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap fungerar som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelse-horisont växer.
(Bildning och kunskap 1994:29)

Att öka kunskap om vad som händer vid tvärkulturella möten.

Att undvika missförstånd och skapa grund till förtroendefull relation.

Fyra olika kunskapsformer

Faktakunskaper

Färdighet

Förståelse

Förtrogenhet